คลังบทความ

รายละเอียด

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการชุมชนเมือง: กรณีศึกษากลุ่มวังขนาย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ผศ.มงคล การุณงามพรรณ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะกายภาพบำบัด
ดร.สุดารัตน์ สุวารี (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.นันทนา น้ำฝน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณชัชฏาพร พิทักษ์เสถียรกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560 หน้า 47 - 68
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ