คลังบทความ

รายละเอียด

วัฒนธรรม ความเชื่อ การปฏิบัติในการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของสตรีชาวพม่าที่อาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สุดารัตน์ สุวารี (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
2559
01 ม.ค. 2559
30 มิ.ย. 2559
ครบ
ไม่ระบุ