คลังบทความ

รายละเอียด

ความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลพี่เลี้ยงในการสอนภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาพยาบาลในระบบพยาบาลพี่เลี้ยงแบบตัวต่อตัว

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ผศ.ดร.นันทนา น้ำฝน (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.อารี ชีวเกษมสุข (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ณิชาภา วุฒิวัฒน์ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารจุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 51 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2550
2550
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ครบ
ไม่ระบุ