คลังบทความ

รายละเอียด

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
รศ.ดร.ประภา ลิ้มประสูตร (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.สุลี ทองวิเชียร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ปีที่ 64 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2558
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ