คลังบทความ

รายละเอียด

ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกปฏิบัติงานห้องคลอด

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
รศ.ดร.มาลีวัล เลิศสาครศิริ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ