คลังบทความ

รายละเอียด

การพยาบาลบุคคลที่มีความเครียดสูง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์

วารสารระดับชาติที่ผ่านการอนุมัติโดยสภาสถาบัน
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ