คลังบทความ

รายละเอียด

การใช้บัตรเชื่อมโยงความรู้กายวิภาคศาสตร์ในการฝึกทักษะการพยาบาลพื้นฐานสู่มาตรฐานการเรียนรู้

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
ผศ.มงคล การุณงามพรรณ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

วารสารระดับชาติที่ผ่านการอนุมัติโดยสภาสถาบัน
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ