คลังบทความ

รายละเอียด

ความเข้าใจด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และทีมสุขภาพ: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
รศ.ดร.พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณปัญจมาพร สาตจีนพงษ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณธัญญพัทธ์ สุนทรานุรักษ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ