คลังบทความ

รายละเอียด

Effect of nursing workplace empowering model on quality of nursing work life as perceived by professional nurses in a governmental hospital, Cambodia

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณVirya Koy (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.ดร.พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รศ.ดร.พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
International Journal of Research in Medical Sciences ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2558
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ