คลังบทความ

รายละเอียด

ต้นทุนชีวิต ครอบครัวเข้มแข็ง และเจตคติต่อการตั้งครรภ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
รศ.ดร.มาลีวัล เลิศสาครศิริ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาล ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ปีที่ 64 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2558
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ