คลังบทความ

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และครอบครัวเข้มแข็งกับต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
รศ.ดร.มาลีวัล เลิศสาครศิริ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์

Proceeding ระดับชาติ
Proceedings งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2558
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ