คลังบทความ

รายละเอียด

การวิเคราะห์โยงใยเหตุปัจจัยสุขภาวะของผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคเรื้อรังในชุมชนกรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ผศ.ดร.จินตนา อาจสันเที๊ยะ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.เรวดีทรรศน์ รอบคอบ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สฤษฎิ จันทร์หอม (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

Proceeding ระดับชาติ
Proceedings งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2558
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ