คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเอง ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ เขตกรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์กชกร ธรรมนำศีล (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.พัชราพร เกิดมงคล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.จินตนา อาจสันเที๊ยะ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ