คลังบทความ

รายละเอียด

การทดสอบการเดิน 1 นาทีในเด็กสมองพิการ: งานวิจัยเชิงสำรวจ ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 หน้า 1 - 10
2563
01 ก.ค. 2563
30 ก.ย. 2563
ครบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
เชิงนโยบาย

View
ตุลาคม
2563

ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก
เชิงการเรียนการสอน

View
ตุลาคม
2563

ศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
เชิงสาธารณะ

View
ตุลาคม
2563