คลังบทความ

รายละเอียด

ผลการใช้แนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองในการเรียนการสอนรายวิชา กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์เพ็ญจันทร์ แสนประสาน (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
อาจารย์วรณิช พัวไพโรจน์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รศ.ดร.พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ