คลังบทความ

รายละเอียด

เสริมสร้างพลังอำนาจในตน...ลดความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง: บทบาทสำคัญของพบาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
ผศ.มงคล การุณงามพรรณ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สุดารัตน์ สุวารี (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ