คลังบทความ

รายละเอียด

การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สายสมร เฉลยกิตติ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2559
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ