คลังบทความ

รายละเอียด

การพัฒนาต้นแบบ "การสอนเพศศาสตร์สุขภาพแก่นักเรียนวัยรุ่น ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ในเขตน้ำป่าไหลท่วมดินโคลนถล่ม: กรณีศึกษา โรงเรียน้ำริดวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณอรวรรณ แย้มสรวลสกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณศิรินพร สังบัวแก้ว (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding การประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ภาคโปสเตอร์ วันที่ 31 มีนาคม 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ