คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของโปรแกรมการสอนสุขศึกษาที่บูรณาการประสิทธิภาพการสื่อสารต่อการรับรู้สมรรถนะผู้ดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณทองขาว สามคุ้มพิมพ์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษที่ 2 สิงหาคม-พฤศจิกายน 2559
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ