คลังบทความ

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเข้มแข็ง ต้นทุนชีวิตกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของวัยรุ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสหศึกษา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2557
2557
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ