คลังบทความ

รายละเอียด

การประเมินผลการนำนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่การปฏิบัติ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณภาวิณี ปลิวมา (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 34 ตุลาคม - ธันวาคม 2559
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ