คลังบทความ

รายละเอียด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการพหุปัญญาด้วยวิถีไทยพุทธ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

วารสารระดับชาติที่ผ่านการอนุมัติโดยสภาสถาบัน
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 หน้า 1 - 12
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ