คลังบทความ

รายละเอียด

เปรียบเทียบพหุปัญญาของผู้สูงอายุตามการปฏิบัติตนตามแนวคิดปรัชญาตะวันออก

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ดร.วนัสรา เชาว์นิยม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์สุนีย์ ปินทรายมูล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาล ปีที่ 65 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 หน้า 34 - 40
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ