คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของสมาธิเพื่อการเยียวยาไทยจินตภาพ (SKT6) ในการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

วารสารระดับชาติที่ผ่านการอนุมัติโดยสภาสถาบัน
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 หน้า 51 - 66
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ