คลังบทความ

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล เจตคติต่อการดูแลสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์

วารสารระดับชาติที่ผ่านการอนุมัติโดยสภาสถาบัน
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559 หน้า 37 - 47
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ