คลังบทความ

รายละเอียด

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำผู้รับใช้เชิงวัฒนธรรมสำหรับ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.มยุรา นพพรพันธุ์ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2559
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ