คลังบทความ

รายละเอียด

ผลการใช้รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลร่วมกับหัวหน้าหอผู้ป่วยที่บูรณาการแนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปฏิบัติตามการรับรู้บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณพรสุดา เข็มเพชร (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุโขทัยธรรมมาธิราช ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ