คลังบทความ

รายละเอียด

การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสำนักประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.สุดารัตน์ สุวารี (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.ชัยณรงค์ สุวรรณสาร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ