คลังบทความ

รายละเอียด

การดูแลบาดแผลผู้ป่วยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนาโนเทคโนโลยี

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
ดร.กัลยา ประไพนพ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 หน้า 9 - 15
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ