คลังบทความ

รายละเอียด

การเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนของไทยและอินโดนีเซีย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
I Gede Putu Darma Suyasa (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
Ni Luh Putu Dina Susanti (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 หน้า 72 - 81
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ