คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ชะบา คำปัญโญ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 หน้า 67 - 76
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ