คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการใช้รูปแบบการฝึกสมาธิโดยบูรณาการสติปัฏฐาน 4 กับเอสเคที 1 ต่อความสามารถทางสมอง ความตระหนักรู้ในตนเอง และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 36 ฉบับพิเศษ กันยายน-ธันวาคม 2559
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ