คลังบทความ

รายละเอียด

การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการพหุปัญญาหลังการปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาตะวันออกด้วยวิถีไทยพุทธ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.พิสมัย เสรีขจรกิจเจริญ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ดร.วนัสรา เชาวน์นิยม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 หน้า 28 - 41
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ