คลังบทความ

รายละเอียด

ผลการใช้รูปแบบการพยาบาลเจ้าของไข้ที่บูรณาการทฤษฎีการพยาบาลของคิง สำหรับผู้ป่วยจิตเภทต่อการรับรู้การสื่อสารเชิงการบำบัดของพยาบาลวิชาชีพ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณศันสนีย ประชุมศรี (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2560 หน้า 34 - 44
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ