คลังบทความ

รายละเอียด

ความต้องการการเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานในบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณบุปผา ศุภนันทนานนท์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ