คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่เน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจต่อความตั้งใจในการปฏิเสธการสูบบุหรี่ของนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุชาติ พันธุ์ลาภ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 "สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อพัฒนามนุษย์สู่ประเทศไทย 4.0" มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 หน้า 526 - 540
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ