คลังบทความ

รายละเอียด

วัฒนธรรม ความเชื่อ การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลตนเองหลังคลอดของสตรีชาวพม่าที่อาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ผศ.ดร.นันทนา น้ำฝน (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สุดารัตน์ สุวารี (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ