คลังบทความ

รายละเอียด

การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณอัจฉริยา เจริญเกียรติ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2559
2559
01 ม.ค. 2559
31 มี.ค. 2559
ครบ
ไม่ระบุ