คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาเปรียบเทียบประมวลรายวิชา วิธีการเรียนของนักศึกษาวิธีการสอนของอาจารย์ รายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในประเทศไทย และ STIKES BALI ประเทศอินโดนีเซีย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
I PutuGde Yudara Sandra (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
Ns.NiLuh Darmayanti (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สหวิทยาการ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
2557
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ