คลังบทความ

รายละเอียด

การดูแลสุขภาพจิตชุมชน : กรณี ศึกษาตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ดร.แก้ววิบูลย์ แสงพลสิทธิ์ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณวรรณภา แถมจะโปะ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding of the Silver Jubilee International Conference on “Toward the Modern Challenges of Nursing Professional for Sufficiency Health” of Christian University 19-20 November 2009 (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
2552
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ