คลังบทความ

รายละเอียด

การดูแลสุขภาพจิตชุมชน : กรณี ศึกษาตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ดร.แก้ววิบูลย์ แสงพลสิทธิ์ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณวรรณภา แถมจะโปะ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
Poster presentation ในการประชุมวิชาการการทบทวนบทบาทพยาบาล (ชุมชน) สู่การเป็นภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล สภาการพยาบาล วันที่ 27 - 29 ต.ค.2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
2551
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ