คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยที่มีผลต่อผลการปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาพยาบาลเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554
2554
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ