คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และประคับประคองที่เน้นการควบคุมความอยากดื่มแอลกอฮอล์ต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ติดแอลกอฮอล์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณศิวะพร ไชยชนะ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุนิศา สุขตระกูล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 หน้า104 - 118
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ