คลังบทความ

รายละเอียด

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.มัฏฐวรรณ ลี้ยุทธานนท์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 หน้า 83 - 93
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ