คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาการใช้สารเคมีร่วมกับการมีเพศสัมพันธ์ (Chemsex) ของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) ในเขตกรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณพนิตา ภูมามอบ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คุณนงค์คราญ เริงไม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณปัทมา ปานธรรม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณพีรยา สุขผล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณวันเฉลิม เวฬุวนารักษ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณสไบทิพย์ บุญสืบ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณอัญธิสา แก้วหยด (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ชวภณ สารข้าวคำ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
ไม่ระบุ
2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ